Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Az MFB Zrt. adatkezelési tájékoztatója az álláshirdetésre, álláshelyekre jelentkezők részére

 

Adatkezelő:

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt. vagy Bank)

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-041712

Adószám: 10644371-2-44

Telefon: 06 1 428-1785

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfb.hu

Az adatkezelés célja:

Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata. Az MFB Zrt. álláshirdetéseire jelentkezők vagy későbbi álláslehetőség iránt érdeklődők (pályázó vagy érintett) nyilvántartása, a benyújtott jelentkezések elbírálása, pályázók kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.

Külön hozzájárulás esetén az adatok Bank adatbázisában való tárolása későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Az álláshirdetésre jelentkezők esetén az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához szükséges.

Sikertelen pályázat, vagy későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében regisztrálók esetén az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre:

A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok, amely jellemzően a következő adatokat tartalmazza: pályázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. A munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra vonatkozó adatok, fénykép, motivációs levél, illetve az interjúk során készített jegyzetek.

Az adatkezelés időtartama:

A munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy a jogviszony létesítése esetén a munkaügyi iratok részeként kerül tárolásra.

Elutasító döntés esetén vagy a későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében regisztrálók esetén, a regisztrációtól számított 12 hónapig kerülnek megőrzésre az adatok.

Az adatok forrása:

Az érintett, valamint az Adatkezelő azon munkavállalói, akik a munkatárs ajánlói program keretében juttatják el az érintett önéletrajzát az Adatkezelőhöz.

Adattovábbítás:

Az önéletrajz az Adatkezelő leányvállalatai részére kerülhet továbbításra az Érintett külön hozzájárulása esetén.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az érintett jogai:

a) A hozzájárulás visszavonásához való jog: amennyiben az Érintett hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

b) Az adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen a Bank által tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást arról, hogy miként kezeli a Bank a személyes adatait.

c) A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

d) A törléshez való jog: az Érintett kérheti, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa kezelt személyes adatait, amennyiben:

 • a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra;
 • az Érintett visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • a jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai a Bank által történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben az Érintettnek kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai Bank által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

Az Érintett a korlátozást akkor is kérheti, ha a Banknak már nincs szüksége az adataira, de az Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Érintett abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

f) Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Bank, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslat:

Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogait polgári peres úton is érvényesítheti. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, vagy az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a MFB Zrt. Humán Erőforrás Igazgatóságához is benyújthatja kérését, kérdését az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: allaspalyazat@mfb.hu 

Telefonszám: +36 1 428 1400, +36 1 428 1500

 

Budapest, 2021. január 1.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Zrt. adatkezelési tájékoztatója az álláshirdetésre, álláshelyekre jelentkezők részére

 

Adatkezelő:

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt. vagy Bank)

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-041712

Adószám: 10644371-2-44

Telefon: 06 1 428-1785

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfb.hu

Az adatkezelés célja:

Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata. Az MFB Zrt. álláshirdetéseire jelentkezők vagy későbbi álláslehetőség iránt érdeklődők (pályázó vagy érintett) nyilvántartása, a benyújtott jelentkezések elbírálása, pályázók kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.

Külön hozzájárulás esetén az adatok Bank adatbázisában való tárolása későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Az álláshirdetésre jelentkezők esetén az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához szükséges.

Sikertelen pályázat, vagy későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében regisztrálók esetén az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre:

A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok, amely jellemzően a következő adatokat tartalmazza: pályázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. A munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra vonatkozó adatok, fénykép, motivációs levél, illetve az interjúk során készített jegyzetek.

Az adatkezelés időtartama:

A munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy a jogviszony létesítése esetén a munkaügyi iratok részeként kerül tárolásra.

Elutasító döntés esetén vagy a későbbi állásajánlattal való megkeresés érdekében regisztrálók esetén, a regisztrációtól számított 12 hónapig kerülnek megőrzésre az adatok.

Az adatok forrása:

Az érintett, valamint az Adatkezelő azon munkavállalói, akik a munkatárs ajánlói program keretében juttatják el az érintett önéletrajzát az Adatkezelőhöz.

Adattovábbítás:

Az önéletrajz az Adatkezelő leányvállalatai részére kerülhet továbbításra az Érintett külön hozzájárulása esetén.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az érintett jogai:

a) A hozzájárulás visszavonásához való jog: amennyiben az Érintett hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

b) Az adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen a Bank által tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást arról, hogy miként kezeli a Bank a személyes adatait.

c) A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

d) A törléshez való jog: az Érintett kérheti, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa kezelt személyes adatait, amennyiben:

 • a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra;
 • az Érintett visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • a jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai a Bank által történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben az Érintettnek kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai Bank által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

Az Érintett a korlátozást akkor is kérheti, ha a Banknak már nincs szüksége az adataira, de az Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Érintett abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

f) Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Bank, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslat:

Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogait polgári peres úton is érvényesítheti. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, vagy az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a MFB Zrt. Humán Erőforrás Igazgatóságához is benyújthatja kérését, kérdését az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: allaspalyazat@mfb.hu 

Telefonszám: +36 1 428 1400, +36 1 428 1500

 

Budapest, 2021. január 1.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság